Αρχική / Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

1. Βασικές  Αρχές

Απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία της σχολικής μονάδας αποτελεί η ύπαρξη ενός εσωτερικού κανονισμού, ενός συνόλου όρων και κανόνων που διαμορφώνουν το παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα, το οποίο εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Σκοπός του εσωτερικού κανονισμού είναι να εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου, το οποίο διαπαιδαγωγεί τους μαθητές για την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία.

Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής μονάδας οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας δημιουργώντας υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες, των οποίων οι στάσεις και οι πράξεις διέπονται από αξίες και ιδανικά. Το σχολείο οφείλει να συνδυάσει την ελευθερία του ατόμου με την κοινωνική ευθύνη. Το άτομο έχει το δικαίωμα να απαιτεί σεβασμό και να του δίνεται η δυνατότητα να αναπτύσσει δημιουργικές πρωτοβουλίες και παράλληλα οφείλει να συνεισφέρει στην ομαλή λειτουργία της κοινωνίας.

Ο εσωτερικός κανονισμός δε θεωρεί τη σχολική πειθαρχία ως αυτοσκοπό, αλλά ως παιδαγωγικό μέσο για την ομαλή σχολική ζωή και την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε ατόμου. Ως εκ τούτου, έχει δυναμικό και όχι στατικό χαρακτήρα, είναι προϊόν συνεργασίας και συναίνεσης μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, προϋποθέτει συγκεκριμένους τρόπους και μέσα πειθάρχησης με έμφαση στην πρόληψη, αφήνοντας περιθώρια για την αυτόνομη λειτουργία των μαθητών, προάγοντας την προσαρμογή και την ανάπτυξη της υπευθυνότητας, περιλαμβάνοντας  λογικές και γενικά παραδεκτές, κατανοήσιμες και εφαρμόσιμες διατάξεις.

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου είναι σύμφωνος με την εκπαιδευτική νομοθεσία (Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου) και είναι προϊόν διαβούλευσης όλων των μελών που συμμετέχουν στη σχολική κοινότητα.

Συγκεκριμένα, συντάχτηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της Σχολικής μονάδας και με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και του εκπροσώπου του Δήμου Ηρακλείου, κ. Περισυνάκη Αντώνιου.

2. Κεφάλαιο 1ο – Σύλλογος Διδασκόντων

Ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι συλλογικό όργανο αποτελούμενος από όλους τους διδάσκοντες  που υπηρετούν στη σχολική μονάδα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Ο ρόλος του είναι κυρίαρχος στη λήψη αποφάσεων.

 • Κινείται με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και χαράσσει κατευθύνσεις καλύτερης λειτουργίας του σχολείου.
 • Συνεδριάζει πάντα εκτός των ωρών διδασκαλίας.
 • Εισήγηση επί των θεμάτων κάνει ο διευθυντής ή άλλος εκπαιδευτικός που ορίζεται από τον Διευθυντή.
 • Συγκαλείται από τον Πρόεδρο, που είναι ο διευθυντής και απόντος του Διευθυντή από τον Υποδιευθυντή, με υποχρεωτική παρουσία των μελών του. Απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις πρέπει να είναι απόλυτα αιτιολογημένη.
 • Έκτακτη συνεδρίαση γίνεται ύστερα από γραπτή αίτηση προς το Διευθυντή, τουλάχιστον από το 1/3 των μελών με αναγραφόμενο το θέμα και τον εισηγητή.
 • Τα μέλη λαμβάνουν γνώση της συνεδρίασης 2 ημέρες πριν την πραγματοποίηση.
 • Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και είναι δεσμευτικές για όλους. Υλοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή.
 • Καταχωρούνται σε πρακτικό και αν ζητηθεί καταχωρείται και η άποψη της μειοψηφίας. Οι αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες.
 • Η ενεργή εμπλοκή όλων των μελών με κριτήρια ορθής διαπαιδαγώγησης, ποιότητας, προόδου και γνωστικής ανάπτυξης οδηγούν στην ορθή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Έργο του Συλλόγου Διδασκόντων είναι η υλοποίηση των σκοπών και των στόχων της εκπαίδευσης.

 • Να καλλιεργεί τις νοητικές ικανότητες των μαθητών.
 • Να στηρίζει αξίες και συμπεριφορές που θα διαμορφώνουν θετική στάση ζωής.
 • Να διευρύνει τις ψυχοκινητικές ικανότητες του μαθητή για ομαλή ένταξη στην κοινωνία.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων τεκμηριώνοντας τις αποφάσεις του αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή του προγραμματισμού του σχολείου, της συλλογικής δράσης και έκφρασης πάντα με γνώμονα τις αρχές της παιδαγωγικής ελευθερίας, το σεβασμό των δικαιωμάτων και την τήρηση των υποχρεώσεων όλων των εμπλεκομένων.

Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη δημοκρατική λειτουργία της σχολικής μονάδας με απώτερο στόχο τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και την ενδεδειγμένη αγωγή για την μετεξέλιξη τους στο μέλλον σε δημοκρατικούς, ευαίσθητους και συμμετοχικούς πολίτες με κριτική ικανότητα.

3. Κεφάλαιο 2ο – Μαθητές

Το Σχολείο προσδιορίζει σημαντικά την εξέλιξη του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας. Έτσι στο περιεχόμενο της σχολικής ζωής περιλαμβάνονται δραστηριότητες που διαμορφώνουν αυριανούς πολίτες ελεύθερους, υπεύθυνους, ενεργούς με κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη. Επίσης, εφόσον ανάμεσα στο σχολείο και στον μαθητή υπάρχει δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης, η δραστηριότητα του μαθητή επηρεάζει την ποιότητα της σχολικής ζωής.

Η οργάνωση της σχολικής ζωής διαμορφώνεται με βάση την ανάγκη του μαθητή να έχει την αποδοχή και την αναγνώριση της ομάδας και να είναι ενταγμένος σ’ αυτήν, χωρίς να εμποδίζεται από κοινωνικά, οικονομικά ή φυσικά ελλείμματα και ιδιαιτερότητες θρησκευτικού, γλωσσικού ή άλλου χαρακτήρα. Ειδικότερα:

– Οι μαθητές εγγράφονται στην Α΄ Δημοτικού κατά το διάστημα 1 έως 20 Μαρτίου, προσκομίζοντας οι γονείς/κηδεμόνες τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του σχολείου. Οι μαθητές στις επόμενες τάξεις εγγράφονται αυτόματα.

– Όλοι οι μαθητές συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου, όπως εθνικές, θρησκευτικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, παρελάσεις, καθώς και στα καινοτόμα σχολικά προγράμματα (προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής, αγωγής υγείας και πολιτιστικά προγράμματα). Η μη συμμετοχή σε κάποιες εκδηλώσεις του σχολείου γίνεται αποδεκτή μόνο κατόπιν κατάθεσης αιτιολογημένης δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων στον Δ/ντή του σχολείου.

– Οι μαθητές/τριες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες σωστής συμπεριφοράς που συνδιαμορφώνουν μαζί με τον εκπαιδευτικό του τμήματος στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς και οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τη δημοκρατική οργάνωση της τάξης.

– Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών καλλιεργείται ο αμοιβαίος σεβασμός, ο δημοκρατικός διάλογος, η αναγνώριση και η αποδοχή του άλλου, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα και η συνέπεια.

– Για τους μαθητές που επιδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά λαμβάνεται μια σειρά μέτρων και δράσεων, ώστε αυτή να μην επαναληφθεί και παράλληλα να μην καλλιεργείται η αντίληψη της ατιμωρησίας.

– Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την αποτροπή κάθε μορφής βίας (λεκτικής, σωματικής, ψυχοσυναισθηματικής) στην καθημερινή συμπεριφορά των μαθητών, με έμφαση στην πρόληψη παρά στην καταστολή, στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ τους και στην προαγωγή της ψυχικής τους υγείας με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση ενός υγιούς και δημοκρατικού σχολικού περιβάλλοντος.

– Οι μαθητές φροντίζουν να διατηρούν καθαρά τα θρανία τους και γενικά την αίθουσά τους, καθώς επίσης και όλους τους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου (διαδρόμους, τουαλέτες, προαύλιο).

– Τηρούν τους κανόνες υγιεινής όταν κάνουν χρήση της τουαλέτας και αναγνωρίζουν ότι χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο σκοπό και δεν είναι π.χ. χώρος παιχνιδιού.

– Παρωθούνται να ανακυκλώνουν υλικά (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, μπαταρίες) στις ειδικά διαμορφωμένες για τον λόγο αυτόν θέσεις. Επίσης παροτρύνονται να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας φροντίζοντας π.χ. να μην αφήνουν ανοιχτά τα φώτα χωρίς λόγο ή τις βρύσες να τρέχουν άσκοπα.

– Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τη σχολική περιουσία (θρανία, καρέκλες, πίνακες, εποπτικά μέσα διδασκαλίας, αθλητικό υλικό, Η/Υ, βιβλία δανειστικής βιβλιοθήκης κ.τ.λ.) και να μην την καταστρέφουν. Σε διαφορετική περίπτωση αποκαθιστούν τη ζημιά.

– Οι γονείς των μαθητών φέρουν ακεραία την ευθύνη για την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο. Το υποχρεωτικό πρόγραμμα είναι:

 • Υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 08:00-08:15.
 • Έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου: 08:15.
 • Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος – αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 13:15

– Για τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου που συμμετέχουν στο Ολοήμερο:

 • Έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 13:20
 • Λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 16:00

– Οι γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο πρόγραμμα δηλώνουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς την ακριβή ώρα αναχώρησης από το σχολείο στις 15:00 ή στις 16:00.

– Η ώρα προσέλευσης για την Πρωινή Ζώνη είναι 07:00 έως 07:15.

– Οι μαθητές προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο, λίγα λεπτά πριν το χτύπημα του κουδουνιού για την πρωινή προσευχή και συμμετέχουν σ’ αυτήν. Οι αλλόθρησκοι μαθητές παρευρίσκονται με σεβασμό στον ίδιο χώρο χωρίς όμως να συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή.

– Όλοι οι μαθητές ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους επιδεικνύουν τον ανάλογο σεβασμό στα εθνικά σύμβολα (σημαία, εθνικός ύμνος). Το σχολείο σέβεται το δικαίωμα όλων των εθνών της πίστης στα σύμβολά τους.

Η αυλόπορτα κλείνει 5 λεπτά μετά την πρωινή προσευχή και παραμένει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών.

– Μαθητές που προσέρχονται με καθυστέρηση γίνονται δεκτοί με την άδεια του Δ/ντή, αφού αναφέρουν τον λόγο της καθυστέρησής τους.

– Κανένα μαθητής δεν αποχωρεί μόνος του πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου. Αν παραστεί ανάγκη αποχώρησης του μαθητή/τριας κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου γίνεται πάντα με συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα, αφού ενημερωθεί ο δάσκαλος της τάξης ή ο Δ/ντής του σχολείου εγγράφως.

– Οι μαθητές που φοιτούν στο Ολοήμερο αποχωρούν σύμφωνα με την ώρα που έχουν δηλώσει εξ αρχής οι γονείς τους, με την υποβολή της αίτησης/δήλωσης εγγραφής τους στο Ολοήμερο.

– Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, το οποίο είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, ικανοποίησης βιολογικών αναγκών, όλοι οι μαθητές εξέρχονται στο προαύλιο και δεν επιτρέπεται να παραμένουν μέσα στις αίθουσες και γενικότερα στο διδακτήριο. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ασθένεια) παραμένουν στην τάξη όπου και επιτηρούνται.

– Οι μαθητές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, όταν κατευθύνονται στο προαύλιο ή όταν κατευθύνονται προς τις αίθουσές τους απαγορεύεται να τρέχουν, να σπρώχνονται, να συνωστίζονται ή να διαπληκτίζονται. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσουν, απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στις καθορισμένες θέσεις τους.

– Με το χτύπημα του κουδουνιού, μετά το πέρας των διαλειμμάτων οι μαθητές συντάσσονται σε γραμμές κατά τμήμα στις προκαθορισμένες θέσεις τους και εισέρχονται στις αίθουσες με τάξη.

– Οι μαθητές για να μετακινηθούν μέσα στην τάξη ή για να εξέλθουν για κάποιον λόγο παίρνουν άδεια από τον εκπαιδευτικό.

– Δεν εισέρχονται σε άλλες τάξεις αν δεν υπάρχει λόγος και αν δεν τους έχει επιτραπεί από τον εκπαιδευτικό.

– Με το χτύπημα του κουδουνιού στο τέλος της διδακτικής ώρας εξέρχονται όλοι στην αυλή του σχολείου για το διάλειμμα, αφού δώσει την άδεια ο εκπαιδευτικός και κατόπιν εξέρχεται ο εκπαιδευτικός.

– Όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων την έξοδο των μαθητών στην αυλή του σχολείου, αυτοί παραμένουν μέσα στις τάξεις τους και στους διαδρόμους. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για την ασφαλή επιτήρησή τους.

– Η συμμετοχή τους σε διδακτικές επισκέψεις με τη χρήση λεωφορείου γίνεται ύστερα από γραπτή υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους. Για την πραγματοποίηση των διδακτικών επισκέψεων χρειάζεται να συμμετέχουν τα ¾ των μαθητών. Οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να αποστείλουν στο σχολείο ενυπόγραφα την υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή ή όχι στη διδακτική επίσκεψη.

– Η συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτική εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. θρησκευτικοί).

– Τα τμήματα της Β΄ Ξένης Γλώσσας δημιουργούνται ανάλογα με τις υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών που θα φοιτήσουν σε αυτά.

– Η συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και σε άλλες αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου επιτρέπεται μόνο αν έχουν προσκομίσει συμπληρωμένο το Ατομικό Δελτίο Υγείας και σύμφωνα με όλες τις κείμενες διαταγές.

– Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων εκτός εάν υπάρχει ανάγκη και έχει ενημερωθεί ενυπόγραφα ο Δ/ντής.

– Οι μαθητές/τριες δεν φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα που είναι επικίνδυνα ή που δε συνάδουν με τη μαθητική τους ιδιότητα. Δε φέρνουν επίσης μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας, γιατί σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς τους δεν ευθύνεται το σχολείο.

4. Κεφάλαιο 3ο – Εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν πρότυπα για τους/ μαθητές με το ήθος τους, το ύφος της γλώσσας και την εν γένει στάση ζωής που ακολουθούν. Συνεισφέρουν στη δημιουργία ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος στο σχολείο. Οι μεταξύ τους σχέσεις, καθώς και με τον Δ/ντή του σχολείου, είναι σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού, συναδελφικότητας, συνεργασίας και επικοινωνίας. Ειδικότερα:

– Συνεργάζονται με τους μαθητές σεβόμενοι την προσωπικότητά τους και καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς δημοκρατική συμπεριφορά. Εφαρμόζουν δραστηριότητες που εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία σεβόμενοι τα ενδιαφέροντα, τις ιδιαίτερες ανάγκες, το μαθησιακό τους προφίλ και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επηρεάζουν την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών τους.

– Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας και νέες τεχνολογίες με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.

– Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα συνεργάζονται και συζητούν μεταξύ τους τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν μέσα στην τάξη και επιλέγουν από κοινού τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους.

– Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και τις οδηγίες των παιδαγωγικά υπευθύνων.

– Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την καθοδήγηση των συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και των στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης.

– Συμμετέχουν στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.

– Συμμετέχουν υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, στις παιδαγωγικές συναντήσεις και στα σεμινάρια επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και εκφράζουν ελεύθερα τις παιδαγωγικές απόψεις τους.

– Συζητούν με τους Σύμβουλους Εκπαίδευσης τα προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς που αντιμετωπίζουν στις τάξεις τους για την καλύτερη αντιμετώπισή τους.

– Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα και παρευρίσκονται στην πρωινή προσευχή δίπλα στα τμήματά τους.

– Εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και τηρούν την ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων.

– Καταγράφουν καθημερινά τις απουσίες των μαθητών.

– Λαμβάνουν μέρος σε όλα τα προγράμματα και στις εκδηλώσεις του σχολείου, στην Ενισχυτική Διδασκαλία και αναλαμβάνουν αρμοδιότητες για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

– Αξιολογούν και βαθμολογούν δίκαια τους μαθητές.

– Εκτονώνουν τις εντάσεις που παρουσιάζονται στην τάξη, με παιδαγωγικό τρόπο.

– Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών επιτηρώντας τους κατά την είσοδο, την παραμονή και την αποχώρησή τους από το σχολείο.

– Επιμελούνται την καθαριότητα των σχολικών χώρων και ό,τι άλλο σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών.

– Ενημερώνουν τους γονείς προγραμματισμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία γνωστοποιώντας τους τον χρόνο κατά τον οποίο μπορούν να δέχονται τους γονείς για λεπτομερή ενημέρωση για την επίδοση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους.

– Για θέματα που αφορούν την τάξη τους (επισκέψεις, εκδηλώσεις) προβαίνουν σε ανακοινώσεις προς τους μαθητές και τους γονείς με τη σύμφωνη γνώμη του Δ/ντή και του Συλλόγου Διδασκόντων.

– Ενημερώνονται από τον Δ/ντή του σχολείου, καθώς επίσης και από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχει δημιουργήσει το σχολείο για τον σκοπό αυτό και τηρούν τους νόμους, τα διατάγματα, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους. Αναλαμβάνουν εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου, συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στη συλλογική λειτουργία του.

– Παραμένουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες πέρα από το ωράριο διδασκαλίας τους, για να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, εφ’ όσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

– Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης απουσίας τους από το σχολείο ενημερώνουν έγκαιρα τον Δ/ντή του σχολείου.

– Τηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και τυχόν συζητήσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών για την εν γένει πορεία κάποιων μαθητών/τριών και ιδιαίτερα για θέματα που θεωρούνται προσωπικά δεδομένα.

– Ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και τη σχολική περιουσία, καθώς και την ευκοσμία του σχολείου γενικά.

– Αντικαθιστούν εκπαιδευτικό ο οποίος λείπει και καλύπτουν το «κενό» σύμφωνα με  τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων.

– Επικαιροποιούν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα συμμετέχοντας στις διάφορες μορφές επιμόρφωσης και επιστημονικής –παιδαγωγικής καθοδήγησης που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, αλλά και με την αυτοεπιμόρφωση, για να ανταπεξέρχονται στους γρήγορους ρυθμούς με τους οποίους μεταβάλλονται οι κοινωνικές ανάγκες.

– Επικοινωνούν με τους γονείς όταν απουσιάζει ο/η μαθητής/τρια, πλέον των τριών (3) ημερών και δεν έχουν ενημερωθεί για την αιτία της απουσίας.

5. Κεφάλαιο 4ο – Διευθυντής

Ο Διευθυντής του Σχολείου βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας μέσα στη σχολική κοινότητα και ενδιαφέρεται για την οργάνωση και την πραγματοποίηση του έργου μέσα στο σχολείο, καθώς και για την ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού και γι’ αυτό έχει και τις περισσότερες ευθύνες. Οι εντολές και οι οδηγίες του είναι σύννομες και απορρέουν από τη νόμιμη εξουσία του. Ο Διευθυντής οφείλει να έχει όραμα για τη σχολική μονάδα που προΐσταται και να συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να κάνει πραγματικότητα το όραμα αυτό που έχει ως μοναδικό σκοπό και στόχο το καλό των μαθητών.

– Κατά την επικοινωνία του με τους μαθητές δείχνει αγάπη, ενδιαφέρον και φροντίδα γι’ αυτούς. Παιδαγωγική του ευθύνη είναι να διδάξει στην πράξη τους δημοκρατικούς κανόνες οργάνωσης της κοινωνίας του σχολείου.

– Ο Διευθυντής παρατηρεί τις αποκλίσεις από τους κανόνες του σχολείου και τη σωστή μαθητική συμπεριφορά, τις αντιμετωπίζει με παιδαγωγική ευθύνη, κάνει τις αναγκαίες παρατηρήσεις και υποδείξεις, ανακαλεί στην τάξη αυτούς που διέπραξαν παραπτώματα και αν χρειαστεί τους επιβάλλει ποινή, πάντα με γνώμονα ότι τα θετικά κίνητρα είναι αποτελεσματικότερα από τα αρνητικά. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στα καθήκοντά του και απορρέουν από τον ρόλο του και όταν απαιτείται να κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού οφείλει να το πράξει, καθώς η ανοχή σε ακραία φαινόμενα μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα του σχολείου.

– Η πρόσβαση των μαθητών στο γραφείο του Δ/ντή γίνεται αφού πρώτα οι μαθητές/τριες απευθυνθούν στον δάσκαλο ή στη δασκάλα τους ή στους εκπαιδευτικούς που έχουν εφημερία, για να αναφέρουν το πρόβλημά τους. Η συζήτηση και η επικοινωνία με τους μαθητές γίνεται ελεύθερα και με τον πρέποντα σεβασμό εκ μέρους τους.

– Ο Διευθυντής έχει τακτική επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες επιδιώκοντας την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια για την αποτελεσματικότερη επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται. Οι αποφάσεις του Διευθυντή του σχολείου για θέματα που αφορούν γονείς/κηδεμόνες και μαθητές έχουν μεγαλύτερο κύρος όταν είναι προϊόν συνεργασίας με τους γονείς. Οι γονείς μπορεί να επισκέπτονται τον Διευθυντή ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες (8.00 – 9.00) για τη συνεργασία μαζί του.

– Κάθε παράγοντας της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και τα άλλα μέλη της) ασκεί έναν ιδιαίτερο ρόλο με το δικό του περιεχόμενο και τη σημασία του και ο Διευθυντής δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε ο καθένας να ασκεί σωστά τον ρόλο του εξασφαλίζοντας την έντιμη διοικητικά και παιδαγωγικά σχέση, αναγνωρίζοντας και κατοχυρώνοντας τον ρόλο της κάθε πλευράς με δικαιοσύνη απέναντι σε όλους, εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς.

– Ο Διευθυντής δημιουργεί κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και εκτίμησης ανάμεσα σ’ αυτόν και τους εκπαιδευτικούς εξασφαλίζοντας τη συναίνεση και τη συνεργασία τους χρησιμοποιώντας τις εξειδικευμένες γνώσεις του στον τομέα της διοίκησης της εκπαίδευσης.

– Στον τομέα της άσκησης του εκπαιδευτικού του έργου ο Διευθυντής δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου να ικανοποιούν την ανάγκη τους για αναγνώριση της προσωπικότητας και της αξίας τους από το περιβάλλον με τη συμμετοχή τους στη σχεδίαση και την οργάνωση της εργασίας τους και τη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν.

– Παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς να ανταλλάσσουν καλές πρακτικές, να αναπτύσσουν πνεύμα συλλογικότητας, να έχουν όραμα για το σχολείο και την εκπαίδευση και να συνειδητοποιούν ότι η σωστή λειτουργία του σχολείου είναι υπόθεση όλων.

– Ο Διευθυντής κατανοεί τον σημαντικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, παραδέχεται και εκτιμά την προσωπικότητα του άλλου και αναπτύσσει θετικές στάσεις απέναντι στους υφισταμένους του.

– Ο Διευθυντής συνεργάζεται με τις δημοτικές αρχές και υπηρεσίες και προσπαθεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα του σχολείου.

– Ο Υποδιευθυντής υποβοηθά τον Διευθυντή στο καθημερινό του έργο, αναλαμβάνει δραστηριότητες που του αναθέτει ο Διευθυντής και τον αναπληρώνει σε όλες τις λειτουργίες της σχολικής ζωής, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

6. Κεφάλαιο 5ο – Γονείς

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση των απόψεων των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο επιδιώκει την καλή συνεργασία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για τη προαγωγή του σχολικού έργου.

– Οι γονείς είναι φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή, εγγράφουν τον μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν τη φοίτηση του μαθητή και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα θέματα που αφορούν το μαθητή (π.χ. προβλήματα σωματικής ή ψυχικής υγείας).

– Οι γονείς ενημερώνονται για εκδηλώσεις και για διάφορα θέματα λειτουργίας του σχολείου με γραπτές ανακοινώσεις που δίνονται σε κάθε μαθητή ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

– Για τη συμμετοχή των μαθητών σε ορισμένες εκδηλώσεις του σχολείου απαιτείται η γραπτή έγκριση (υπεύθυνη δήλωση) του γονέα ή κηδεμόνα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

– Οι γονείς των μαθητών της Α΄ και Δ΄ τάξης προσκομίζουν στην αρχή της σχολικής χρονιάς το Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή, το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο του σχολείου και έχει τριετή ισχύ.

– Οι γονείς συνοδεύουν τα παιδιά τους κατά την πρωινή προσέλευση μέχρι την είσοδο της αυλής του σχολείου (χωρίς να εισέρχονται στο σχολείο) και τα παραλαμβάνουν από το ίδιο σημείο κατά την αποχώρησή τους από το σχολείο με τη λήξη του ωραρίου τους.

– Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς οι γονείς παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από την είσοδο του κτιρίου (ή κάτω από το στέγαστρο του αύλειου χώρου).

– Είσοδος και παραμονή των γονέων ή κηδεμόνων τόσο στον αύλειο χώρο όσο και στον εσωτερικό χώρο του διδακτηρίου επιτρέπεται μόνο αν υπάρχει λόγος και έχει ενημερωθεί ο Διευθυντής του σχολείου.

– Σε περίπτωση απουσίας του παιδιού τους, λόγω ασθένειας ή άλλου σοβαρού οικογενειακού γεγονότος, οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο έγκαιρα.

– Οι γονείς εκτός από τις καθιερωμένες συγκεντρώσεις των τριμήνων για ενημέρωσή τους για τη σχολική επίδοση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους, ενημερώνονται και σε τακτά χρονικά διαστήματα που έχουν οριστεί από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

– Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει, οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν πρωτίστως τον εκπαιδευτικό της τάξης και κατόπιν τον Διευθυντή του σχολείου.

– Κανένας γονέας ή κηδεμόνας ή οποιοσδήποτε άλλος ενήλικος δεν έχει το δικαίωμα να τιμωρεί ή να επιπλήττει ή να συμβουλεύει μαθητή του σχολείου (εκτός του δικού του) στο χώρο του σχολείου.

– Πρέπει να αποφεύγεται το σχολείο ως χώρος επίλυσης διαφορών μεταξύ οικογενειών των μαθητών.

7. Η Σημασία της Συνεργασίας Όλων

Το σχολείο απαιτείται να είναι συνεργάσιμο, οραματικό, ασφαλές, φιλόξενο και ανοιχτό στην κοινωνία. Για να επιτευχθεί τούτο έχει ανάγκη τη σύμπραξη όλων των μαθητών, Εκπαιδευτικών, Διευθυντή, Συλλόγου Γονέων, Τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων επιστημονικών και τοπικών φορέων και οργανώσεων. Χρειάζεται να αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας  και τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

8. Ετοιμότητα για την Αντιμετώπιση Πιθανών Κινδύνων

Επειδή τα ακραία φαινόμενα τα τελευταία χρόνια εμφανίζουν αυξητική τάση, αντίστοιχα και από τη σχολική μονάδα απαιτείται αυξημένος βαθμός ετοιμότητας. Επεξεργάζεται λοιπόν ο Σύλλογος Διδασκόντων στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση Σεισμικού κινδύνου και άλλων ακραίων Φυσικών Φαινομένων (Πυρκαγιάς, Πλημμυρών κλπ).

Συγκροτούνται ομάδες εργασίας και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Το σχέδιο για αυτές τις καταστάσεις προβλέπει όλα τα βήματα και τις ενέργειες που θα ακολουθούνται: Ενημέρωση, Αντίδραση, Κανόνες, Συμπεριφορά, Χώρος Συγκέντρωσης, Τρόπος αποχώρησης.

Καταρτίζεται σχέδιο δράσης όλων των τμημάτων που να παρέχει ασφαλή διαφυγή σε μαθητές και προσωπικό. Το σχεδιάγραμμα αναρτάται στις αίθουσες και στο γραφείο του συλλόγου διδασκόντων.

9. Αποδοχή Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του Σχολείου (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, άλλο επιστημονικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται ηλεκτρονικά σχετικά με τον κανονισμό του σχολείου ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Ηράκλειο 11/10/2023

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Μηλαθιανάκης Κωνσταντίνος