ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Ο διευθυντής του 32ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου έχοντας υπόψη:

1.Τις παρ.3 και 4 του άρθρου 45 του Ν.2696/1999(ΦΕΚ57 Ά/23.3.1999).

2Την παρ.45 άρθρ.14 ν.2817/2000(ΦΕΚ 78Ά/14.3.2000

3.Τις σχετικές Κ.Υ.Α. και εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ..

Προκηρύσσει

Την πλήρωση της θέσης Εθελοντή σχολικού τροχονόμου,

Σύμφωνα με τα παρακάτω:

1.Η πρόσληψη αφορά το σχολικό έτος 2014-2015 (λήξη 15-6-2015)

2.Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών,

ανεξάρτητα αν εργάζεται ή όχι.Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και

τις υποχρεώσεις του.

3.Οι ώρες απασχόλησης είναι:

.από τις 7 :35 μέχρι τις 8:20 το πρωί

από τις 13:45 μέχρι 14:20 το μεσημέρι.

ΟΙ ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών ,δύναται να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

4.Στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση ύψους 176?,για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του,από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

5.Ο Εθελοντής σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

6.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του φέρει ,την πινακίδα STOP και τη διακριτική στολή

που χορηγούνται από το σχολείο.

7.Το άτομο που θα επιλεγεί θα εκπαιδευτεί κατάλληλα για να ασκήσει τα καθήκοντα του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00 στο διευθυντή του σχολείου

Α.Αίτηση ( Δίδεται από το γραφείο του διευθυντή)

Β.Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

( Για Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση του σχολείου)

Ο Διευθυντής του σχολείου

Καρπετάκης Γεώργιος